top of page
Gangen i barnevernssaker

En barnevernsak består som hovedregel av en undersøkelse som kan få fire mulige utfall;

1) Sak henlegges uten videre oppfølging,

2) Sak henlegges med gjenopptakelse om 6 måneder,

3) Barnevernet fatter vedtak om hjelpetiltak,

4) Barnevernet beslutter å fremme sak om omsorgsovertakelse.

Utgangspunktet er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, som også har det primære ansvaret for dem. Barneloven regulerer hvilke rettigheter barnet har på omsorg fra foreldrene, og hvilke plikter foreldrene har til å yte omsorg. Dette gjelder uansett hvilken sivilstatus foreldrene har, om de er gifte, samboende eller enslige.

Dersom det oppstår en situasjon som utgjør fare for barns liv og helse, kan imidlertid barnevernet fatte vedtak om å midlertidig flytte barn ut av hjemmet. Foreldre kan ikke motsette seg et slikt tvangsvedtak, og det anbefales derfor at du kontakter en advokat så snart som mulig for nærmere oppfølging.

Vi kan bistå med

  • Råd, veiledning og deltakelse på møter med barnevernet

  • Klage på barnevernets vedtak

  • Klage på barnevernets saksbehandling

  • Fremme din sak ved en omsorgsovertakelsessak

  • Fremme sak med krav om tilbakeføring av barn som er flyttet fra biologiske foreldre

bottom of page